خوشبخت کيست؟

بعضی از شکوه کنندگان، بيش از همه بايد شکرگزار داشته های خود باشند.

چرا که گلايه هايشان يا ناشی از بی خبری ست نسبت به آنچه دارند،

يا ريشه در پر توقعی و حرص و آز دارد.

خود را با چه کسی مقايسه می کنيد؟

با آنکه محروميت و رنج و ناکامی او را احاطه کرده است؟

يا با کسی که از فرط رفاه و بی دردی و خوش خيالی به مرز حيوان نزديک شده است؟!

در يکی ممکن است آدم، خودش را مديون و بدهکار حس کند،

و در يکی از نداری بنالد و زبان به شکوه بگشايد.

باور می کنيد داراها از ندارها بيشتر غصه و رنج دارند؟...

اصلاً کمال و نقص زندگی در چيست و آسوده و گرفتار کيست؟

در حديث امام صادق (ع) آمده است:

"پنج خصلت است که هرکس هريک از اينها را نداشته باشد،

همواره زندگانيش ناقص، عقلش نا پايدار و رو به زوال و دلش مشغول و نگران خواهد بود:

يکی: تندرستی و صحت بدن،

ديگری: آسايش و امنيت،

ديگری: وسعت رزق،

چهارم: همدم موافق،

(راوی پرسيد: همدم موافق چيست؟ فرمود: همسر صالح، فرزند صالح و همنشين صالح)

پنجم: که دربردارنده همه اينهاست، افتادگی و فروتنی ست."

                                                                        (بحارالانوار،۷۱∕۱۸۶)

فراهم ساختن اينها تا حدودی به دست خود انسان است

و بخشی هم به خواست و تقدير الهی مربوط می شود، تا قلم حکمت و تدبير و تقدير، چه رقم زده باشد.

تندرستی را می توان با کم خوردن، خوب خوردن، ورزش و تحرک بدنی و مراعات بهداشت، فراهم کرد.

به امنيت و آسايش هم در سايه دينداری و قانون می توان رسيد.

وسعت رزق، هم به دست خداست، هم بسته به تلاش و تحرک هرکس.

همدم موافق را می توان در گزينش شايسته به دست آورد.

آنکه همسر نا موافقی دارد، يا فرزندی بد رفتار، يا همنشينی نا شايست،

پيوسته در عذاب وجدان است و گرفتار رنج درونی و بيرونی.

آنکه گرفتار تکبر و خود بزرگ بينی ست، همواره از رنجی سخت برخوردار است.

اما، متواضعان فروتن از آرامش روانی خاصی برخوردارند.

گوارايشان باد!...

شما از خودتان چه تحليلی داريد و خودتان را چگونه آدمی می بينيد و می شناسيد؟

آيا خود را خوشبخت و سعادتمند احساس می کنيد، يا نه؟

سعادت، گوهری ست که معدن آن در احساس هرکس نهفته است،

احساسی که نشأت گرفته از شناخت خود و راه و هستی باشد.

چه می توان کرد با آنان که نه خود را شناخته اند، و نه مقصد و نه مسير را؟

بيچاره آنان که در عين شوربختی، احساس سعادت می کنند!...

آيا اين نوعی جهل مرکب نيست؟

 

/ 0 نظر / 21 بازدید